تابش زمینه‌ی کیهانی (نشریه کوانتا-دانشگاه شهید بهشتی)