رد پاي مدل توانيِ انرژيِ تاريك بر روي افتوخيزهاي سطحِ آخرين پراكندگي، تشكيل ساختارهاي بزرگ مقياس و تحولِ عالم

بایگانی