رد پای مدل توانیِ انرژیِ تاریک بر روی افتوخیزهای سطحِ آخرین پراکندگی، تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس و تحولِ عالم