تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس- رویکرد نیوتنی (قسمت اول)