منابع المپیاد نجوم

 

این فهرست منابع شامل منابع مورد نیاز برای کسب نتیجه در مرحله اول و دوم و دوره تابستانی است. دارا بودن مهارت کافی در ریاضیات و فیزیک و هندسه دبیرستانی پیش نیاز اولیه المپیاد نجوم می‌باشد.

  • برنامه پیشنهادی