کارگاه کدهای کیهان‌شناسی CAMB و CosmoMC

برای شرکت در کارگاه موارد زیر را دانلود و طبق دستورالعمل نصب نمائید:

برای رسم نمودارها فایل‌های زیر را دریافت نمائید: