اثر میزان ماده تاریک در طیف توان تابش پس زمینه

اثر میزان ماده تاریک در طیف توان تابش پس زمینه