اثر مدل تورمی بر روی طیف توان تابش پس زمینه کیهانی

اثر مدل تورمی بر روی طیف توان تابش پس زمینه کیهانی


Leave a Reply

*

بایگانی