اثر مدل تورمی بر روی طیف توان تابش پس زمینه کیهانی