پیش نیازهای لازم برای کارگاه آموزش کد کیهان‌شناسی CosmoMC (دانشگاه صنعتی شریف)

پیش نیازهای لازم برای کارگاه آموزش کد کیهان‌شناسی CosmoMC (دانشگاه صنعتی شریف)

پیش نیازهای لازم برای کارگاه آموزش کد کیهان‌شناسی CosmoMC (دانشگاه صنعتی شریف)